Privaatsus ja vastutus

Kasutades rammehitus.ee veebilehte kinnitate, et olete siin kirjeldatud tingimustest aru saanud ja aktsepteerite neid täielikult. Jätame endale õiguse vajadusel tingimusi muuta.

Veebilehe omanik on Ramm Ehituse OÜ.

Autoriõigus

Kui pole märgitud teisiti, on kogu veebilehe sisu autoriõiguste valdaja Ramm Ehituse OÜ. See tähendab, et sisu kasutamine mis tahes kujul (ka osaliselt) on lubatud ainult Ramm Ehituse OÜ loal. Kui luba on antud, siis igale sisukoopiale peab olema lisatud siinsele veebilehele viitav link.

PRIVAATSUSE LIHTSUSTATUD ÜLDINFO

Privaatsuse lihtsustatud üldinfo eesmärk on anda sulle võimalikult lihtne ja arusaadav teave sellest, milliseid andmeid omapoolsete tasuta ja tasuliste teenuste pakkumisel töötleme ja kogume ning mil viisil neid kasutame. 

Kui külastate meie veebilehte

Sellisel juhul kogume vaid anonüümset informatsiooni, mis aitab meil paremini sulle teenust pakkuda. See sisaldab näiteks analüütikat, kust näeme, millised teemad ja teenused inimestele rohkem huvi pakuvad ja millised mitte. Üldisel kujul aitab see meil ka mõista, milliste huvidega meie kodulehe külastajad on, et saaksime oma teenuseid ja tegemisi tutvustada just neile, kes sellest ka reaalselt huvitatud võiksid olla.

Samuti kasutame küpsiseid (väike tekstifail, mis salvestatakse kasutaja arvutisse), mis võimaldavad erinevat funktsionaalsust meie veebilehel ja parandavad kasutajakogemust. Soovi korral on võimalik veebilehitseja seadistustes küpsiste kasutamine ära keelata ja vastavate brauserilaiendustega ka analüütika jälgimise blokeerida. Sellisel juhul tasub aga arvestada, et see võib kaasa tuua probleeme veebilehe korrektses toimimises.

Kui kirjutad e-kirja või edastad meile muul moel infot

Kui soovid meiega kontakteeruda, siis palun eelista võimalusel e-kirja teel kirjutamist (info@rammehitus.ee).

PRIVAATSUSPOLIITIKA

1. SISSEJUHATUS

rammehitus.ee veebilehte kasutades kinnitate, et olete siin kirjeldatud privaatsuspoliitikast aru saanud ja aktsepteerite selles toodud tingimusi. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitikat uuendada ja muuta. Muudatused teeme klientidele nähtavaks meie veebilehel.

Veebilehe omanik on Ramm Ehituse OÜ. Kogu veebilehe sisu autoriõiguste valdaja on Ramm Ehituse OÜ, juhul, kui pole märgitud teisiti. Sisu kasutamine mis tahes kujul (ka osaliselt) on lubatud ainult Ramm Ehituse OÜ loal. Kui luba on antud, peab igale sisukoopiale olema lisatud siinsele veebilehele viitav link.

Käesolev privaatsuspoliitika on koostatud vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679, edaspidi määrus) ja isikuandmete kaitse seadusele ning rakendub meie klientidele ning potentsiaalsetele klientidele, kes on avaldanud soovi meie teenuste tellimiseks või koostöö tegemiseks.

Käesolev privaatsuspoliitika annab teile infot, kuidas me kogume ja kasutame teie isikuandmeid Ramm Ehituse OÜ veebilehe (rammehitus.ee) kasutamisel.

Ramm Ehituse OÜ on andmetöötleja ja meie vastutame teie isiklike andmete kaitsmise eest.

Kontaktandmed:

E-posti aadress: info@rammehitus.ee
Postiaadress: Pärnu mnt 463, Tallinn
Telefon: + 372 6776 591

2. MÕISTED

veebileht – Ramm Ehituse OÜ kasutuses olev domeen rammehitus.ee

klient – füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada meie teenuseid või on mingil muul viisil meie teenustega seotud

andmesubjekt – füüsiline isik, kelle kohta on meil informatsiooni ja teavet, et isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust kliendid, külastajad, päringute ja küsimuste/taotluste esitajad, koostööpartnerid, juriidilisest isikust klientide esindajad ja töötajad (edaspidi isik või klient)

isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, muuhulgas läbi isikuandmete, asukohateabe, füsioloogiliste, sotsiaalsete või majanduslike eritunnuste põhjal

töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, avalikustamine (sh edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel), ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine ning hävitamine

vastutav töötleja – füüsiline või juriidiline isik, samuti avaliku sektori asutus või kohalik omavalitsus, kes on esmaseks isikuandmete kogujaks ning kes sätestab tema poolt töödeldavate isikuandmete eesmärgid ja vahendid

volitatud töötleja – füüsiline või juriidiline isik, samuti avaliku sektori asutus või kohalik omavalitsus, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja ülesandel ja tema poolt antud juhiste alusel.

3. ISIKUANDMED

Töötleme klientide isikuandmeid ainult isikuandmete kaitse määruses ja isikuandmete kaitse seaduses  toodud alustel ning eesmärkidel. Töötleme alljärgnevaid klientide isikuandmeid:

Isiku tuvastamise andmed

 • ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed (sh elukoht, e-posti aadress ja kontakttelefon), isikukood/sünniaeg, koopia isikut tõendavast dokumendist (pass, ID-kaart), kodakondsus, vajadusel muud seadusest tulenevad andmed.

Kliendi esindusõigus

 • andmed isiku seotuse kohta juriidiliste isikutega (nt isiku poolt esitatud või avalikest registritest nähtuvad andmed, esindusõiguse alus või muud seosed juriidilise isiku nimel tehingute tegemiseks ning esindamiseks).

Teenuse osutamisega seotud andmed

 • kliendile teenuse osutamisega teatavaks saanud isikuandmed, nn kaudselt saadud isikuandmed (nt kliendi töötajad, kliendid, tarnijad ja lepingupartnerid), mis võivad sisaldada järgmisi andmeid: isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood/sünniaeg, kontaktandmed (nt elukoht, e-posti aadress ja kontakttelefon), residentsus, elukutse/amet, makstud tasude andmed, pangakonto number, arveldused ja võlgnevused, ettevõtte osanike/aktsionäride andmed, kasusaajate andmed või muul viisil ühinguga seotud isikute andmed seonduvalt investeeringute ning finantshuvidega)
 • andmed, mis kajastavad isiku tegevusi meie teenuste tellimisel ja kasutamisel, sh tellitud teenuse sisu, isikuga sõlmitud lepingud ja andmed lepingu rikkumise kohta, kliendisuhtlus ja kirjavahetus

Muud andmed

 • internetiandmed: veebilehe kasutamisega seotud andmed, küpsised, veebilehe logiandmed ja IP aadressid.

Kogume ülaltoodud andmeid erineval viisil:

 • isiku poolt (nt päringute, taotluste, lepingu sõlmimise kaudu) meile avaldatud andmed ning kommunikatsiooni (nt kirjavahetus, telefonikõned, suuline vestlus jne) tulemusena saadavad andmed
 • isiku enda poolt avalikustatud andmed internetis ja sotsiaalmeedias
 • teenuse eest tasumisel saadavad andmed
 • kolmandatelt isikutelt saadavad andmed – avalikest registritest, ametiasutustest
 • varasem informatsioon isiku ja teenuse kohta, mis on salvestatud meie andmebaasides.

4. ANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ALUS

Meil on seaduslik alus ja huvi, et töödelda kliendi või kliendi esindaja isikuandmeid koostöö ja kliendisuhte loomisel, kestel ja lõpetamisel ning säilitada kogu protsessi jooksul isikuga seotud andmed, sh säilitada andmeid seadusest tulenevate kohustuste täimiseks, nõuete esitamiseks ja õigusvaidluste pidamiseks.

Kogume ja töötleme isikuandmeid eelkõige järgmistes olukordades ja eesmärkidel:

Lepingu täitmise eesmärgil ja alusel

 • teenuste pakkumine, eelkõige kliendile hinnapakkumise tegemine,  lepingueelsete toimingute teostamine, kliendilepingu sõlmimine ja täitmine
 • kliendi isikusamasuse tuvastamine ning esindusõiguse olemasolu tuvastamine
 • kliendisuhtluse korraldamine ja salvestamine, isikuandmete ajakohastamine ning parandamine
 • teenuse osutamise raames saadavad andmed, kliendi tööde arvestuse pidamine, varasemad projektid, ajaarvestus, ostu- ja müügiarvete töötlemine
 • kliendi maksekohustuste täitmisega seonduvad andmed, arveldused, arvete esitamine ning maksete kogumine
 • kliendiga seotud nõuete esitamine või menetluses osalemine.

Õigustatud huvi alusel

 • kliendi ja meie õigustatud huvide kaitsmine, et parandada meie teenuste kvaliteeti, tõendada ärisuhet ning edendada suhtlust kliendiga
 • turundustegevused ja kliendisuhte hoidmine ja arendamine, sh kliendiürituste ja koolituste korraldamisega seotud informatsiooni edastamine
 • kliendiürituste ja koolituste jäädvustamine fotode ja/või filmimisega eesmärgiga tutvustada klientidele meie äritegevust, tooteid ja teenuseid ning pakkuda huvipakkuvaid üritusi.

Kliendi nõusolekul

 • veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad andmed (nt andmed selle kohta kuidas te veebilehte kasutate, IP aadress ja asukohateave).

5. LIGIPÄÄS ISIKUANDMETELE JA TURVALISUS

Tagame seadusega nõutud isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalise säilitamise ning korraldame isikuandmete kaitse loata juurdepääsu, ebaseadusliku töötlemise või avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muudatuste või hävimise eest.

Ligipääs isikuandmetele on vaid meie ettevõtte seaduslikel esindajatel või selleks määratud töötajatel. Teatud isikuandmed võidakse edastada kolmandale isikule, st volitatud töötlejale, eesmärgiga täita lepingust ja seadusest tulenevaid kohustusi.

Korraldame teabe säilitamise ja vahetuse turvalisel viisil, kasutades mitmekordseid personaalseid ligipääsu ja isiku tuvastamise koode ja turvalisi informatsiooni edastamise kanaleid, mistõttu ligipääs kolmandatel isikutel on takistatud ning andmete lekke risk on minimeeritud.

6. ANDMETE JAGAMINE

Edastame kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui see on nõutav seadusega, vajalik meie töö korraldamiseks või seadusest tulenevate kohustuste või õiguste teostamiseks või muul seaduslikul alusel. Volitatud töötlejatele esitatud isikuandmeid töödeldakse seaduses toodud alustel ja ainult vajalikus mahus.

Edastame isikuandmeid järgmistele vastuvõtjatele:

 • volitatud töötlejad eesmärgiga korraldada meie tööd (nt IT-süsteemide haldaja, kliendiprogrammi haldur, majandustarkvara, raamatupidamistarkvara, arhiveerimisteenuse osutaja jne)
 • ametiasutused (Maksu- ja Tolliamet, Töötukassa, Haigekassa, kohtud, Politsei- ja Piirivalveamet, Andmekaitse Inspektsioon jne)
 • õigusteenuste ja audiitorteenuste osutajad.

7. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA AEG

Me ei töötle isikuandmeid kauem, kui see on vajalik vastavate andmetega seonduvate eesmärkide täitmiseks, sh õigusaktides sätestatud andmete säilitamiskohustuse täitmiseks.

Eeltoodust tulenevalt lähtume isikuandmete säilitamisel alljärgnevast:

 • raamatupidamise dokumente säilitatakse raamatupidamise seaduse alusel 7 aastat
 • rahapesu- ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel kogutud andmeid säilitatakse 5 aastat
 • nõusoleku alusel saadud infot hoitakse kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

Kliendil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, esitades sellekohase teate meile e-posti teel või uudiskirja jaluses toodud juhiste alusel. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust.

Isikuandmeid töödeldakse Euroopa Liidu / Euroopa Majanduspiirkonna piires. Kui peaks esinema vajadus töödelda isikuandmeid väljaspool eelnevalt nimetatud piirkonda asuvates serverites, siis toimub edastus vaid vastuvõtjatele, kes asuvad riigis, kus on piisav andmekaitse tase vastavalt Euroopa Komisjoni sellekohasele otsusele või vastuvõtjatele, kes on sertifitseeritud andmekaitseraamistiku Privacy Policy alusel (kohaldatakse USAs asuvatele vastuvõtjatele).

8. KLIENDI ÕIGUSED

Meie poolt isikuandmete kaitse korraldamisega on kliendil alljärgnevad õigused:

 • tutvuda isikut puudutava informatsiooniga ning vajadusel saada koopia andmetest
 • nõuda aegunud või vigaste andmete parandamist
 • nõuda andmete kustutamist või töötlemise lõpetamist, kui andmete säilitamiseks või töötlemiseks ei ole enam seaduslikku alust ning kui isiku andmete säilitamine ei ole enam andmete töötlemiseks vajalik
 • nõuda andmete ülekandmist kolmandale isikule
 • õigus esitada kaebus järelevalveasutusele.

Ülaltoodud õiguste kasutamiseks tuleb pöörduda meie esindaja poole. Kui kliendil on kahtlus tema isikuandmete vääras kasutamises, tuleb sellest koheselt teavitada meie esindajat.

9. KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD

Ramm Ehituse OÜ kasutab otse või läbi kolmandate osapoolte parema kasutajakogemuse, kasutusstatistika, turvalisuse ja teenuste parema kvaliteedi ning efektiivsema turundustegevuse tagamiseks küpsiseid ehk väikeseid tekstifaile, mis salvestatakse kasutaja arvutisse või mobiiliseadmesse, kui kasutaja on oma veebilehitseja seadetes seda lubanud. Seda teevad enamik veebisaitidest. Küpsised on vajalikud näiteks kasutajana sisselogimiseks, sotsiaalmeedia funktsioonide pakkumiseks ja veebilehe kasutusstatistika analüüsimiseks.

Küpsiseid kasutame lähtudes õigustatud huvist tagada veebilehe funktsioonide toimimine ettenähtud viisil. Muul juhul kasutatavate küpsiste puhul lähtume kasutaja nõusolekust veebilehel.

Kasutaja võib enda veebilehitseja seadistustes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, kuid sellisel juhul ei saa Ramm Ehituse OÜ tagada veebilehe korrektset toimimist.

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes palun võtke meiega ühendust alljärgnevatel kontaktidel:

E-posti aadress: info@rammehitus.ee
Postiaadress: Pärnu mnt 463, Tallinn
Telefon: + 372 6776 591

MUUD SÄTTED

Ramm Ehituse OÜ-l on õigus käesolevaid privaatsustingimusi ühepoolselt muuta, teavitades kasutajaid sellest veebilehel, meili teel või muul moel.

© Ramm Ehituse OÜ 2020