Visioon: Rajada keskkond kus on uhke elada

Täna rajatavad ehitised kujundavad homset elukeskkonda. Seetõttu on meie jaoks tähtis perspektiivne ja vastutustundlik vaade. On tähtis, et saaksime ka aastate pärast tunda uhkust meie poolt loodud hoonete ja rajatiste üle.

Missioon: Vormida ehituslikke visioone

Ehitaja töö on anda nutikatele visioonidele materiaalne vorm. RAMM Ehituse OÜ roll täna, homme ja ülehomme on hoonete (elu-, ühiskondlikud- tööstus- või ärihooned), aga ka insenerehituslike rajatiste ehitamine. Meil töötavad insenerid, kelle roll on vormida meile sisendiks antud visioonid reaalseteks ehitisteks.

KVALITEEDIPOLIITIKA:

 • RAMM Ehituse eesmärk on kliendi rahulolu tagamine
 • RAMM Ehituse eesmärk on oma juhtimissüsteemiga tagada teenuste kõrge kvaliteet vastavuses püstitatud nõuetele ning ühiskonna ja klientide ootustele

Kvaliteedipoliitika tegevussuunad:

 • tegutsemine, kontroll ja suunamine, tagamaks reguleerivate õigusaktide, eeskirjade ja normide jmt järgmist
 • klientide vajaduste ja ootuste määratlemine
 • olemasolevate personaliressursside hindamine, nende koolitus ja motivatsioonisüsteemide kujundamine ning mõjutamine
 • tulemuslikkuse jälgimine läbi tagasiside ning võimalike vigade ennetamine

KESKONNAPOLIITIKA:

 • RAMM Ehitus on keskkonda säästev ettevõte, kuivõrd see on tehniliselt ja majanduslikult otstarbekas ning võimalik
 • RAMM Ehitus korraldab oma igapäevase tegevuse selliselt, et oleks võimalik järgida keskkonna jätkuva säästmise põhimõtteid
 • RAMM Ehitus hindab regulaarselt oma tegevusega seonduvaid keskkonnamõjusid
 • RAMM Ehituse tegevusega kaasnevad keskkonda mõjutavad olulised aspektid on pideva kontrolli all ja ettevõtte kohustub ära hoidma keskkonna saastamist
 • RAMM Ehitus järgib kõiki ettevõtte tegevusega seotud õigusakte ja teisi tegevuse, kvaliteedi ja keskkonnaga seotud nõudeid, mida ettevõtte tunnustab

Keskkonnapoliitika tegevussuunad:

 • seadusandluse jm ettevõtte tegevust reglementeerivate nõuete täitmine
 • ümbritseva keskkonna tundlikkuse arvestamine ja säästmine
 • loodusressursside optimaalne kasutamine
 • infovahetus ja vastastikuse arusaamise parandamine (elanikud, kohalikud võimud jt võimalikud huvigrupid); kõigi poolte ootustega arvestamine
 • püstitatud eesmärkide täitmiseks vajalike materjalide, finants- ja muude ressursside kindlustamine
 • sisemiste keskkonnaauditite läbiviimine
 • keskkonda säästvate materjalide ja tehnoloogiate eelistamine

TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE POLIITIKA

 • RAMM Ehitus on loonud oma töötajatele ja teistele ettevõtte nimel või heaks töötavatele isikutele ohutu töökeskkonna, arvestades töötervishoiu- ja tööohutusalaseid seadusandlikke ning muid ettevõtte poolt tunnustatud nõudeid
 • RAMM Ehitus korraldab oma igapäevase tegevuse selliselt, et ennetada ja vältida võimalike õnnetusi ja hädaolukordi, ettevõtte töötajatel on oskus tegutseda õnnetusjuhtumite ja hädaolukordade tekkimisel
 • RAMM Ehitus viib regulaarselt läbi riskide hindamist töökohtadel, plaanib meetmed riskide maandamiseks ning teavitab nendest töötajaid ja teisi ettevõtte nimel või heaks töötavaid isikuid

 

Töötervishoiu ja tööohutuse poliitika tegevussuunad:

 • seadusandluse ja muude reglementeerivate nõuete täitmine
 • töökohtadel esinevate ohutusalaste riskide minimeerimine võimalike tööõnnetuste ennetamise eesmärgil, et vältida vigastuste ja põduruse teket
 • töötajate ning ettevõtte nimel või heaks töötavate isikute töötervishoiu- ja tööohutusalase teadlikkuse tõstmine
 • töötingimuste pidev hindamine ja parendamine